gkheidelberglogo

ONS STORIE - GEREFORMEERDE KERK HEIDELBERG

Die gemeente Heidelberg is afgestig van die gemeentes Potchefstroom en Pretoria. Die grense van die twee gemeentes het deur die distrik van Heidelberg gesny, sodat 'n gedeelte van die lidmate van die distrik onder Potchefstroom en die ander onder Pretoria ingedeel is. Ouderling C.H. Janse van Vuuren en tien manslidmate van die wyk Roodekoppen het op 15 Julie 1889 op 'n kerkraadsvergadering van Potchefstroom 'n versoek gerig om 'n gemeente op Heidelberg te stig. Op 'n kerkraadsvergadering van die gemeente te Pretoria op 4 Oktober 1889 is 'n soortgelyke versoek gebring.
 
Op die Algemene Vergadering te Lydenburg op 21 Oktober 1889 is hierdie versoek om op Heidelberg 'n gemeente te stig goedgekeur. Die kommissie wat die Algemene Vergadering benoem het om die stigting waar te neem het op 30 Januarie 1890 vergader en op 31 Januarie 1890 het die kommissie saam met die persone wat in die wyke waaruit die gemeente gestig is, kerkraadslede van Potchefstroom en Pretoria en 45 manslidmate vergader.
 
Ds P. Postma van die Pretoria gemeente wat as voorsitter opgetree het, het hierdie stigtingsvergadering meegedeel wat die besluit van die Algemene Vergadering was, dat die kommissie byeen was, dat die kerkraadslede uit die gebiede van beide gemeentes eervolle ontslag ontvang het, dat die kommissie dit goedgevind het om die gemeente in vyf wyke te verdeel en dat vir elke wyk een ouderling en een diaken verkies sou word. So is die gemeente te Heidelberg dan gestig op 31 Januarie 1890.
In daardie tyd was dit die gebruik om 'n konsulent te verkies teen 'n vasgestelde salaris en ds P. Postma is toe as konsulent verkies teen 'n vergoeding van £75 per jaar. Op Sondag 2 Februarie 1890 is die eerste Nagmaal gevier in die nuwe gemeente. Dit het vermoedelik plaasgevind in 'n groot tent, maar daar word geen melding daarvan gemaak in die notuleboek nie.
Volgens die lidmaatregister is by die stigting 162 belydende lidmate ingeskryf wat met attes vanaf Potchef-stroom oorgekom het en 86 vanaf Pretoria. By dieselfde geleentheid het 7 belydenis van geloof afgelê en 3 het van ander kerke aangesluit. Die gemeente het dus met 'n belydende lidmatetal van 258 begin.

OorsprHoeksteen

 
Net na die stigting van die gemeente is daar besluit om 'n kerk te laat bou. Kollektelyste is in die gemeente rondgeneem om geld in te samel om die boukoste te dek. Op 26 April 1890 om 10 vm het die hoeksteenlegging van die kerk plaasgevind deur President Paul Kruger van die Zuid-Afrikaanse Republiek. Slegs die eenvoudige woorde op die hoeksteen beklemtoon hierdie historiese gebeurtenis:  
"HOEKSTEEN DER GEREFORMEERDE KERK GELEGD op 26 APRIL 1890"
 
 
 
 
 
 
Die kerkgebou is op 26 Julie 1890 in gebruik geneem. 

  KerksaalKlein1KerksaalKlein

 

 

 

 

 

 

        

    Die ingang van die kerk kan hier nog gesien word                                                              Die ou kerk is gedurende 1962 omskep in 'n kerksaal
                     met die trappies.                              
 
Op 'n kerkraadsvergadering van 14 April 1939 het 'n brief van die susters van die gemeente gedien waarin hulle die kerkraad meegedeel het dat hulle in stilte 'n boufonds vir 'n nuwe kerkgebou bymekaar gemaak het en wat reeds £112 bedra. Die kerkraad het die skenking aanvaar en het besluit om 'n boufonds te stig. Daar sou egter nie met die bouwerk begin word alvorens die fonds toereikend is nie. Die nuwe kerk is egter eers in 1950 gebou en die hoeksteen van donker graniet is gelê op 9 Desember 1950 deur Mev (ds) N.H. van der Walt. Op die hoeksteen kom die volgende woorde voor:
"Gereformeerde Kerk
KerkHoeksteenKerkHoeksteen1
Heidelberg
Hoeksteen gelê deur
Mevrou Ds N.H. van der Walt
9 Desember 1950
Kyk Ek lê in Sion 'n grondsteen,
'n beproefde steen,
'n kosbare hoeksteen
Wat vas gegrondves is.
Jes 28:16"
 Die kerkwapen, asook die name van die Argitek en Bouaannemer kom ook daarop voor.
 
 
 Op Saterdag 27 Oktober 1951 is die nuwe kerkgebou plegtig ingebruik geneem.
KerkAansigKleinDie volgende gemeentes het afgestig van die gemeente Heidelberg:
 • STANDERTON – 6 MEI 1905
 • VEREENIGNG – 14 MEI 1927
 • EENDRACHT – 22 DESEMBER 1934
 • DELMAS – 28 MEI 1938
 • EIKENHOF – 16 FEBRUARIE 1946
 • NIGEL – 24 OKTOBER 1948
Die gemeente bedien tans die volgende gebiede:
 • Heidelberg dorp
 • Bergsig
 • Jordaanpark
 • Overkruin
 • Rensburg
 • Balfour
 • Driemanskap
 • Greylingstad en Grootvlei.

Die gemeente het tans 313 belydende lidmate en 95 dooplidmate.