gkheidelberglogo

Mylpale Van Die GK Heidelberg 1890 - 2015


31 Januarie 1890
Stigting van die gemeente Heidelberg. 

02 Februarie 1890
Nagmaal word vir die eerste keer in die nuwe gemeente gevier.   Vermoedelik in 'n groot tent, maar die notule maak daarvan geen melding nie.

26 April 1890
Hoeksteenlegging van die kerkgebou vind plaas en word deur President Paul Kruger gelê.

26 Julie 1890  
Die kerk is voltooi en is in gebruik geneem. 

April 1931  
Die 40-jarige bestaan van die gemeente is gevier en ds D. Rumpff en prof dr J.D. du Toit (Totius) het die feesviering bygewoon op uitnodiging 

06 Augustus 1933  
Die gemeente was saam met al die Afrikaanse kerke verheug oor die verskyning van die Afrikaanse Bybel en daar is op die dag besluit dat die Afrikaanse Bybel naas die Hollandse Bybel op die kansel in gebruik sal wees.

18 Oktober 1937  
Die Sondagmiddag het ds J.V. Coetzee die Afrikaanse Psalmboek “... plegtig in gebruik gestel”.   

14 April 1939  
'n Brief dien op die kerkraadsvergadering van die Sustersvereniging waarin hulle die kerkraad meedeel dat hulle in die stilte 'n boufonds vir 'n nuwe kerkgebou in Heidelberg bymekaar gemaak het en hulle bied reeds die bedrag van £112 aan die kerkraad wat dit met dank aanvaar. 

09 Augustus 1947
Op 'n vergadering van die boukommissie is besluit om 'n plan van argitek P. Dykstra vir 'n nuwe kerkgebou te aanvaar. 

09 Desember 1950
Die hoeksteen van donker graniet van die nuwe kerkgebou wat geskenk is deur die bou-aannemer is plegtig gelê deur mev ds N.H. van der Walt 

27 Oktober 1951
Die nuwe kerkgebou is in gebruik geneem.

20 Mei 1960
Daar is in beginsel besluit om binne afsienbare tyd 'n nuwe pastorie op die kerkgrond op te rig en die ou kerkie te laat herstel. 

13 Januarie 1961
Op die kerkraadsvergadering het die kerkraad aan die toesigkommissie (Oudle J.A. Venter, F.N. Penning en br Roelf Berg) volmag gegee om die hele bouaangeleentheid van die bou van die nuwe pastorie op die kerkgrond en die herstel van die ou kerkie af te handel.   

September 1961
In die eerste week in September kon die predikant (ds P.J. Pelser en gesin )  in die nuwe pastorie intrek 

15 Maart 1962
Die werk aan die ou Kerkie (nou saal) is afgehandel en die kerkraad rig 'n besondere woord van dank tot oudle J.A. Venter, F.N. Penning en br Roelf Berg, as toesigkommissie en die predikant vir sy werk tydens die verbouing van die kerksaal 

20 en 21 Maart 1965
Die gemeente vier hul 75-jarige bestaan 

07 September 1980
Die gemeente vier hul 90-jarige gestaan 

10 en 11 Maart 1990
Die gemeente vier hul 100-jarige bestaan

31 Oktober 2015 en 01 November 2015
Die gemeente vier hul 125-jarige bestaan